VII Rowerowy Rajd Stasia

dnia 6 września 2018 autor: admin —

PROGRAM I REGULAMIN

VII ROWEROWEGO RAJDU STASIA

p.n. „Śladami Niepodległej „

 1. Cel rajdu

 1. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych sąsiadującej z gminą Kargowa – Gminy Siedlec

 2. Uczczenie 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości.

 3. Promowanie aktywnego spędzania czasu.

 4. Integracja miłośników turystyki rowerowej.

 5. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.

 6. Utrwalenie w pamięci nieżyjących animatorów rajdów rowerowych – Stasia Kobusińskiego i Grzesia Lisiewicza.

 1. Organizator

Organizatorem VII Rowerowego Rajdu Stasia jest stowarzyszenie Lubuski Klub Turystyczny „Agroś”

Adres: 66-120 Kargowa, ul. Browarna 7A

biuro: Kargowa, Rynek 14

tel/fax 68 3525160

607649245

e-mail: agros.kargowa@gmail.com

www.agros.aplus.pl

Kierownictwo rajdu

Komandor rajdu – Jerzy Jaszczak

Sekretariat rajdu – Irena Jaszczak

Kierownik trasy – Andrzej Kowalski

Pomoc Techniczna – Wiesław Okrzos

 1. Współorganizatorzy i sponsorzy

1. Współorganizatorzy:

 • Gminne Centrum Kultury

  Adres: 66-120 Kargowa, ul. Browarna 7

 1. Termin rajdu

Rajd odbędzie się 30września 2018 roku (niedziela).

V. Wpisowe

Wpisowe od uczestnika rajdu wynosi 25,00 zł (członkowie klubu Agroś-15,00 zł) płatne w biurze PW Kargus, Kargowa, Rynek 14 lub przed startem. Dzieci do lat 10-ciu gratis.

VI. Trasa rajdu

Trasa rajdu przebiega przez gminę Kargowa oraz gminę Siedlec. Rajd prowadzony jest na drogach zaliczanych do kategorii dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych (drogi w 70% utwardzone)

Nawierzchnia drogi: asfaltowa i gruntowa. Trasa rajdu przebiega drogami w wiekszości o niewielkich różnicach wzniesień. Na trasie 3 podjazdy 3 – 5% oraz 1 zjazd 6%.

Start Rajdu na parkingu przy klubie Agroś (obok GOK). Wszyscy uczestnicy Rajdu jadą jedną grupą (po drogach gminnych) lub podzieleni na kolumny (pod drogach wojewódzkich i powiatowych – zgodnie z przepisami z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego). Meta rajdu w Kargowej

Trasa rajdu:

Kargowa – Przeszkoda – Wielka Wieś – Mała Wieś – Kopanica – Siedlec (przerwa na kawę) – Karna – Wojciechowo – Chobienice – Grójec Mały(przerwa na posiłek) – Grójec Wielki – Wąchabno – Kargowa (47 km.)

https://goo.gl/maps/mn37d6Bk9iL2

VII. Przebieg rajdu

 1. Zbiórka uczestników rajdu:

 • na parkingu przed klubem „Agroś” – godz. 9,30 (weryfikacja uczestników)

 1. Start rajdu: godz. 10.00

W trakcie trwania rajdu planowane są postoje: na cmentarzu parafialnym w Kargowej przy grobie Stasia Kobusińskiego i Grzesia Lisiewicza (10,10), w Siedlcu Pszczela Aleja (12,00), w Chobienicach cmentarz (13,00), w Grójcu Małym ognisko (13,30), w Wąchabnie (16,00).

 1. Meta rajdu:

ok. godz. 17.00 (Kargowa)

VIII. Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu

 1. Zapewnienie przewodnika prowadzącego trasę rajdu.

 2. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania rajdu przez służby porządkowe.

 3. Zabezpieczenie pomocy przedmedycznej.

 4. Zapewnienie gorących napojów i ciasta (Aleja Pszczelaw w Siedlcu)) oraz posiłku (grochówka i kiełbaski na ognisko w Grójcu Małym)

 5. Zabezpieczenie transportu uczestnika rajdu wraz z rowerem w przypadku braku możliwości kontynuowania jazdy.

 6. Mapa trasy dla kazdego uczestnika

IX. Organizacja rajdu

 1. Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników.

 2. W rajdzie planuje się udział do 40 osób.

 3. O udziale w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń.

 4. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym.

 5. Na czele grupy stoi przewodnik, za którym poruszają się pozostali uczestnicy rajdu zorganizowani w kolumnach.

 6. Nad bezpieczeństwem ruchu uczestników rajdu czuwa służba techniczna.

 7. Rajdowi towarzyszy samochód techniczny wyposażony w apteczkę i środki opatrunkowe oraz wyposażenie techniczne do naprawy rowerów.

 8. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.

 9. Grupę zamyka samochód techniczny

 10. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik informuje organizatora (służbę techniczną) o tym fakcie i jest zabierany włącznie z rowerem przez samochód techniczny.

 11. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi (służbie technicznej), który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną.

 12. Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie.

X. Warunki uczestnictwa

 1. W rajdzie biorą udział osoby bez względu na miejsce zamieszkania.

 2. W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia i opłaciły wpisowe. Zgłoszenia mogą być dostarczane osobiście do sekretariatu Rajdu: Kargowa, Rynek 14, pocztą, lub e-mailem. Zgłoszenia dokonane e-mailem muszą być potwierdzone na oryginale karty zgłoszenia podpisanej przez uczestnika rajdu, a w przypadku osoby niepełnoletniej również przez rodzica i opiekuna podczas rajdu.

 3. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem rajdu musi być uczestnikiem rajdu.

 4. Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmowane są do 28 września 2018 roku.

 5. Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.

 6. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy rajdu ubezpieczaja sie od zdarzeń losowych we własnym zakresie.

 7. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą, na trasę rajdu, napoje i kanapki

 8. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.

 9. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower oraz kamizelkę odblaskową.

 10. Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających.

 11. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania.

XI. Obowiązki uczestników rajdu

 1. Przestrzeganie regulamin rajdu.

 2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierownika rajdu, przewodnika kolumny oraz poleceń wydawanych przez służby porządkowe.

 3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

 4. Poruszanie się na trasie rajdu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. IX.

 5. Posiadanie sprawnego technicznie roweru.

 6. Uczestniczenie w całym rajdzie, od startu do jego oficjalnego zakończenia.

 7. Stosowanie się do zakazów:

 1. spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

 2. wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy.

 1. Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.

 2. Uwzględnienie, w miarę możliwości, zaleceń organizatora rajdu:

 1. zabrania na rajd telefonu komórkowego,

 2. używania w trakcie trwania rajdu kasku ochronnego,

 3. używania w trakcie rajdu kamizelki odblaskowej.

XII. Zasady poruszania się na trasie rajdu

 1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

 2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie.

 3. Ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny.

 4. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m, a przy zjazdach – 5 m.

 5. Uczestnicy rajdu na drogach publicznych poruszają się w maksymalnie 15-osobowych kolumnach.

 6. Odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 200m.

 7. Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów.

 8. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

 9. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez hamowanie.

 10. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju uczestników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu

 11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Udział w rajdzie jest dobrowolny.

 2. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów podczas trwania rajdu.

 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.

 5. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.

 6. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu w których brali oni udział.

 7. Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniowa akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 8. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.

 9. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownika rajdu.

 11. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 12. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika rajdu lub przewodnika grupy wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.

 13. Rajd odbędzie się w każdych warunkach pogodowych, jedynie trasa może być skrócona lub zmieniona.

Organizatorzy

NA TURYSTYCZNYM SZLAKU

dnia 19 kwietnia 2011 autor: admin —