ZARZĄDWładze LKT „Agroś” na lata 2017 – 2021

Zarząd LKT „Agroś” w składzie:

Adrian Syryca – prezes

Jadwiga Onoszko – wiceprezes

Błażej Sawicki – sekretarz

Jerzy Jaszczak – skarbnik

Martyna Kabat – członek Zarządu
Wiesław Okrzos – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna w składzie:

Edward Kurzęcki – Przewodniczący

Jerzy Wirski,  Janusz Skopowski

 

Załącznik do Uchwały nr 3/2011

STATUT

STOWARZYSZENIA

LUBUSKI KLUB TURYSTYCZNY „AGROŚ”

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Lubuski Klub Turystyczny „AGROŚ” zwany dalej Klubem.
 2. Klub może używać nazwy skróconej: LKT„AGROŚ”
 3. Klub jest organizacją w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855) i Ustawy z dnia 18.01.1996 r o kulturze fizycznej (tekst jednolity z 2001 r. Nr 81 poz. 889 z późn. zm.) działa w oparciu o przepisy w/w ustaw oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu.
 4. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 5. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
 6. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej jego członków.
 7. Klub prowadzi działalność statutową na obszarze Polski.
 8. Siedzibą Klubu jest miasto Kargowa.
 9. Klub używa pieczęci, logo i proporczyka na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 10. Klub może być członkiem innych stowarzyszeń i organizacji o pokrewnych celach i zakresie działalności w tym również międzynarodowych.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.

§ 2

Celem działalności Klubu jest:

 1. Propagowanie i popieranie wszelkich form czynnego wypoczynku, służącego rozwojowi sprawności i kultury fizycznej, również wśród osób niepełnosprawnych.

 2. Szerzenie kultury turystyki i propagowanie poznawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów wędrówek turystycznych.

 3. Krzewienie krajoznawstwa i umiejętności turystycznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

 4. Stwarzanie warunków ułatwiających członkom klubu uprawiania turystyki.

 5. Propagowanie turystyki oraz aktywnych form wypoczynku i zdrowego stylu życia wśród społeczności gminy Kargowa, powiatu zielonogórskiego i województwa lubuskiego.

 6. Podtrzymywanie tradycji i świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, upowszechniania wiedzy związanej z miejscami pamięci narodowej, historii Polski i ochronie dóbr kultury, sztuki i tradycji.

 7. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju układu komunikacyjnego w regionie ze szczególnym uwzględnieniem szlaków rowerowych , kajakowych i pieszych

 8. Propagowanie wiedzy ekologicznej, ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody.

Rozdział III

SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 3

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Rozwijanie turystyki kwalifikowanej we wszystkich jej formach,
 2. Rozwijanie aktywności kulturalnej związanej z turystyką i krajoznawstwem oraz kształtowanie obyczajowości turystycznej.
 3. Organizowanie imprez turystycznych, kulturalnych, prelekcji, wystaw, pokazów zdjęć i filmów, konkursów, imprez sportowych, akcji charytatywnych oraz wszelkich innych inicjatyw służących realizacji celów statutowych Klubu i integracji społeczności lokalnej.
 4. Pozyskiwanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych na realizację celów statutowych Klubu.
 5. Prowadzenie działalności informacyjnej.
 6. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi.
 7. Współdziałanie z towarzystwami i organizacjami o podobnym profilu i celach działania, skupiającymi i opiekującymi się Polakami oraz dziedzictwem kultury polskiej za granicą.
 8. Współpracę z organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej i innymi instytucjami publicznymi w realizacji celów statutowych Klubu.
 9. Reprezentowanie interesów turystów i krajoznawców wobec organów władzy publicznej, w tym zgłaszanie postulatów i propozycji odpowiednich regulacji prawnych oraz wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i samorządowej, w tym związanych z wytyczaniem, znakowaniem i konserwacją szlaków turystycznych.
 10. Podejmowanie wszystkich działań nie ujętych powyżej, a służących celom statutowym Klubu.
 11. Tworzenie sekcji zainteresowań.

Rozdział IV

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 4

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkowie Klubu dzielą się na:
 1. zwyczajnych;
 2. wspierających;
 3. honorowych;
 1. Członkiem zwyczajnym może być:
  1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statut Klubu.
  2. osoba niepełnoletnia od 16 do 18 lat, akceptująca statut Klubu;
  3. małoletni w wieku poniżej 16 lat, akceptujący statut Klubu, za zgodą pisemną jego przedstawicieli ustawowych.
 2. Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inny rodzaj wspierania Klubu. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Klubu i może działać w Klubie przez uprawnionego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu. Status członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały (na wniosek Zarządu). Członek honorowy zwolniony jest z opłaty składki członkowskiej.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 5

 1. Członek zwyczajny Klubu ma prawo do:
 1. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków;
 2. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego;
 3. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu;
 4. uzyskania od władz Klubu informacji o działalności i zamierzeniach Klubu;
 5. korzystania ze świadczeń, poparcia i pomocy Klubu;
 6. uczestniczenia w imprezach turystycznych, szkoleniach, zebraniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Klub;
 7. noszenia znaczka Klubu;
 8. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Klubu o skreśleniu z listy członków.
 1. Członek zwyczajny niepełnoletni poniżej 16 lat ma prawa określone w ust. 1 lit a-h z wyłączeniem lit. b.
 2. Członek zwyczajny niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat ma prawa określone w ust. 1 lit. a – h oraz może wchodzić w skład Zarządu Klubu z tym, że większość składu muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Członek wspierający posiada uprawnienia określone w ust. 1 lit. a-g z wyłączeniem lit. b.
 4. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym we władzach Klubu.
 5. Członek honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym we władzach Klubu.

§ 6

 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizowania celów statutowych Klubu;
 2. przestrzegania postanowień Statutu Klubu, jak również regulaminów i uchwał podjętych przez Zarząd i Walne Zebranie;
 3. regularnego i terminowego opłacania składki członkowskiej;
 4. dbania o dobre imię Klubu;
 5. dbania o majątek Klubu.
 1. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

§ 7

 1. Członkostwo ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa Klubu zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
 2. utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu;
 3. wykluczenia z Klubu w drodze uchwały Zarządu, jeżeli członek Klubu nie wywiązuje się z obowiązków określonych w § 6 Statutu;
 4. automatycznie, z chwilą zalegania z opłatą składki członkowskiej lub innych świadczeń przez okres powyżej6 miesięcy; od terminu płatności składek;
 5. śmierci członka Klubu;
 6. likwidacji Klubu;
 7. likwidacji osoby prawnej.
 1. W przypadku utraty członkostwa w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt d), członkostwo może być przywrócone po opłaceniu zaległych składek i świadczeń.
 2. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt c), winno być sporządzone na piśmie z uzasadnieniem;
 3. Ustanie członkostwa na skutek likwidacji osoby prawnej następuje z dniem podjęcia czynności przez likwidatora osoby prawnej.
 4. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 1-go miesiąca od daty doręczenia informacji o wygaśnięciu członkostwa.
 5. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania, odwołujący się nie wykonuje praw i obowiązków członka.
 6. Rozstrzygnięcie Walnego Zebrania dotyczące odwołania jest ostateczne.

 

Rozdział V

WŁADZE KLUBU, TRYB DOKONYWANIA ICH WYBORU,

UZUPEŁNIANIA SKŁADU ORAZ ICH KOMPETENCJE.

§ 8

 

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebranie Członków;
  2. Zarząd Klubu;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu trwa 4 lata, począwszy od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Klubu, a ich wybór odbywa się na Walnym Zebraniu, w głosowaniu jawnym lub tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 3. W sytuacji ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, w przypadku zmniejszenia składu osobowego o 1/3 skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez wybory uzupełniające .
 4. Uczestnictwo w posiedzeniach władz jest obowiązkowe.
 5. Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje funkcje do czasu wyboru następnych władz.
 6. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów – rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 7. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz podejmowane są w głosowaniu jawnym, jednakże należy stosować głosowanie tajne na żądanie zgłoszone przez większość członków organu podejmującego uchwałę.
 8. Członek Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z ich składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem.
 9. Uchwałę w przedmiocie zawieszenia w czynnościach bądź odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie.
 10. Mandat członka organu władz Klubu wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
  a) Rezygnacji z mandatu,
  b) Utraty praw obywatelskich,
  c) Uchwały Walnego Zebrania.

d) Ustania członkostwa.

e) Zgonu.

§ 9

 

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
 2. Członkowie Klubu biorą udział w Walnym Zebraniu tylko osobiście:
  1. z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, z wyjątkiem niepełnoletnich poniżej 16 lat;
  2. z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.
 3. O czasie i miejscu oraz porządku obrad Walnego Zebrania należy zawiadomić członków Klubu, co najmniej 14 dni przed terminem jego zwołania.
 4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 5. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku do 31 marca roku następnego, sprawozdawczo – wyborcze po zakończeniu kadencji władz Klubu.
 6. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
  3. na żądanie, co najmniej 2/3 członków zwyczajnych;
  4. na żądanie poprzedniego Walnego Zebrania.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie statutu i jego zmian;
 2. Określenie kierunków działalności statutowej i klubu;
 3. Wybór i odwołanie władz klubu;
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu klubu i komisji rewizyjnej;
 5. Udzielanie absolutorium zarządowi klubu na wniosek komisji rewizyjnej;
 6. Podejmowanie uchwał w przedmiocie przekształcania bądź likwidacji klubu oraz o przeznaczeniu jego majątku w związku z likwidacją;
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku trwałego i ruchomego klubu;
 8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków i władze klubu;
 9. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
 10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;
 11. Określenie wysokości składek członkowskich i sposób ich uiszczania.

§ 11

 1. Walne Zebranie podejmuje uchwały w sposób określony w Statucie.
 2. Uchwały władz Klubu, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
 3. Walne Zebranie jest prawomocne w przypadku obecności:
  1. w pierwszym terminie liczby członków określonej w § 11 ust 2;
  2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Każdy członek Klubu ma jeden głos.
 5. Członek ustępujących władz nie może wchodzić w skład Prezydium Walnego Zebrania.
 6. Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium nie może kandydować do władz w następnej kadencji
 7. Walne zebranie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.
 8. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

ZARZĄD

§ 12

 1. Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu określoną w Statucie i zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania oraz reprezentuje Klub na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 5-7 członków.
 3. Zarząd Klubu konstytuując się wybiera spośród siebie na pierwszym posiedzeniu: Prezesa, Zastępcę Prezesa, Skarbnika, Sekretarza i Członka Zarządu.
 4. Ukonstytuowanie Zarządu następuje do 7 dni od daty wyboru.
 5. Zarząd Klubu zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 6. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Prezes Zarządu i Sekretarz.
 7. O terminie posiedzenia Zarządu zawiadamia Prezes lub w razie jego nieobecności Wiceprezes co najmniej 7 dni przed jego terminem podając: datę, godzinę, i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.
 8. O terminie i porządku obrad posiedzenia Zarządu, zwołujący posiedzenie powiadamia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 9. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są Prezes bądź Zastępca Prezesa wraz z przynajmniej jednym członkiem Zarządu.
 10. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność, co najmniej trzech członków. Przy obecności wszystkich członków Zarządu uchwały podejmowane są większością głosów, natomiast w przypadku obecności minimalnej liczby członków do ważności uchwały wymagana jest ich zgoda, w przeciwnym razie uchwała nie zostaje podjęta.

§ 13

Do zadań i kompetencji Zarządu Klubu w szczególności należy:

 1. Realizacja działalności statutowej.
 2. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
 3. Uchwalanie planów pracy.
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.
 5. Zbieranie składki członkowskiej, w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia majątku nieruchomego lub ruchomego oraz zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 5000 zł.
 7. Współdziałanie z organami administracji publicznej, władzami oświatowymi, turystycznymi, sportowymi i innymi podmiotami w celu realizacji zadań statutowych.
 8. Opracowanie i składanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i utraty członkostwa Klubu.
 10. Opracowanie regulaminów.
 11. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 14

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych zgodnie ze Statutem przez Walne Zebranie.
 3. Do Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani wyłącznie członkowie Klubu nie będący członkami Zarządu Klubu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej konstytuując się wybierają: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
 5. Ukonstytuowanie Komisji Rewizyjnej następuje do 7 dni od daty wyboru.
 6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 7. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności pełnego składu.
 8. Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami poszczególne czynności mogą wykonywać członkowie Komisji, działając na jej zlecenie.
 9. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej oraz z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzany jest protokół. Protokół podpisują członkowie Komisji wykonujący czynności zlecone jak również obecni na posiedzeniu Komisji.
 10. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 15

Do zadań i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy nadzór i kontrola działalności Klubu a w szczególności:

 1. Dokonywanie przynajmniej raz w roku oceny całokształtu działalności Zarządu Klubu i celowości wydatkowanych przez Zarząd Klubu środków finansowych;
 2. Kontrola terminowego opłacania składek członkowskich;
 3. Wydawanie zaleceń pokontrolnych;
 4. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o udzielenie bądź nie udzielenie Zarządowi absolutorium;
 5. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie ustalonym w statucie.
 6. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

Rozdział VI

MAJĄTEK KLUBU

§ 16

 1. Klub gromadzi środki finansowe i rzeczowe, które przekazywane są na jego cele statutowe.
 2. Majątek Klubu powstaje z następujących źródeł: składek członkowskich, świadczeń członków wspierających, darowizn, zapisów i spadków, dotacji otrzymywanych według zasad określonych w oddzielnych przepisach oraz z innych wpływów.
 3. Stowarzyszenie nie może przyjmować wpłat gotówkowych o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15000,00 euro (słownie: piętnaście tysięcy euro), także w drodze więcej niż jednej operacji od jednego podmiotu.

§ 17

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa bądź Zastępcy Prezesa oraz kontrasygnata Skarbnika.

Rozdział VII
ROZWIĄZANIE KLUBU LUB JEGO REORGANIZACJA.

§ 18

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W tym samym trybie Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji i przeznaczenie majątku Klubu.
 2. W razie braku wymaganego quorum stosuje się odpowiednio §11 ust. 3 lit. b.
 3. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity z 2001 r. Nr 81 poz. 889 z późn. zm.).

 

Statut niniejszy uchwalono na Walnym Zebraniu dnia 06.03.2011 r

 

 

 

Komentowanie wyłączone.